"Uit onderstaande selectie van projecten blijkt onze veelzijdigheid: van traditionele meetklussen tot de inzet van laserscanners en drones. Bij elk project bepalen we in overleg met u wat de beste aanpak is."
Presentatie kaartmateriaal en analyses met GIS

In een vroeg stadium genereren wij regelmatig kaartmateriaal voor klanten met behulp van open data en GIS. Hiervoor combineren we verschillende datasets, die we eventueel verrijken met zelf ingewonnen data.

Terreinmetingen en boominventarisatie

Regelmatig meten wij terreinen in, inclusief alle aanwezige objecten waaronder bomen. Hiervoor bepalen wij stam- en kroondiameter en indien gewenst (globale) boomdeterminatie.

Grensreconstructie o.b.v. veldwerken

Een ontwikkelend bouwer wilde graag een binnenstedelijk terrein her-ontwikkelen. Wij hebben hiervoor de bestaande perceelgrenzen, be-bouwing, kabels en leidingen in kaart gebracht.

Vectoriseren Klic-melding en terreinmetingen

In de GWW- en bouwwereld is regelmatig behoefte aan een gevectoriseerde Klic-melding als ondergrond. Wij kunnen dit als aanvulling op ons meetwerk verzorgen.

Hydrografische metingen bodemprofiel

Voor de aanleg van een trekveer over een groot open water hebben wij in RD-NAP een bodemprofiel gemeten, waar verschillende dwarsprofielen uit zijn gegenereerd.

Laserscan renovatie

Voor dit project zijn 3 verdiepingen ingescand met een Faro Focus Laserscanner. De ingewonnen puntenwolk is opgewerkt tot een 3d-model met vlakken, waaruit plattegronden en dwarsdoorsneden kunnen worden gegenereerd.

Uitzetwerk GWW | Infra

In de grond-, weg- en waterbouw (Infra) verzorgen wij met total station, gps en waterpas diverse metingen. Bij dit project werden de bandenlijnen, hoogten en riolering door ons uitgezet.

Maatvoering woningbouw

Wij hebben ruime ervaring bij het verzorgen van de maatvoering voor de (seriematige) woningbouw. Welke bouwmethode ook gehanteerd wordt, wij nemen alle mogelijke (hoogte)maatvoering voor onze rekening.

(Live) Monitoring bouw

Binnenstedelijke ontwikkeling is vaak risicovol door kwetsbare belendingen. Wij staan aannemers of eigenaren bij in de bewaking van hun eigendom door regelmatig of continue te monitoren.

Maatvoering betonwerk utiliteitsbouw

Voor de bouw van een hotel in Amsterdam met ondergrondse parkeerkelder hebben wij de maatvoering voor het betonwerk en maatvoering verzorgd.

Controle mallen werktuigbouwer

Wij hebben hoognauwkeurig (binnen de 0,5 mm) in 3d een aantal (beton)mallen met ‘hidden-point adapter’ ingemeten ter controle voor de productspecificaties.

Inmeten kabel- en leidingtracés windmolenpark

Op dit project hebben wij kabel- en leidingtrace’s voor een windmolenpark in het noorden van het land ingemeten en ingetekend.

Kadastraal meetwerk en splitsingen

Bij het splitsen van uw perceel kunt u een beroep op ons doen voor het digitaal voorbereiden van de nieuwe grenzen en het uitvoeren van het meetwerk in het veld.

Waterpassen meetnetten peilbuizen

Met behulp van een digitaal waterpasinstrument verzorgen wij hoogtemetingen aan peilbuisnetwerken, die grondwaterstanden monitoren. Dit doen wij zowel in stedelijk als in landelijk gebied.

Grootschalige monitoring woonwijk

Bij dit project hebben wij een langlopende grootschalige monitoring opgezet van een woonwijk. De funderingen waren in slechte staat als gevolg van bodemdaling. De resultaten werden gepresenteerd in kleurenkaarten.

(Vlakheid)metingen aan het spoor

Wij hebben bij dit project een aantal hoog nauwkeurige hoogtemetingen voor de bepaling van de spoorvlakheid uitgevoerd in de onderhoudsloods, waar diverse zaken aan de treinstellen worden gekalibreerd.

Hoognauwkeurige industriële (3d) metingen

Hoognauwkeurig inmeten en monitoren bij industriële projecten doen wij met een 0,5 of 1 sec toestel en waterpasinstrument met invarbaak. In dit geval gaat het om de zetting van silo’s.

Metingen aan metrostation en tunnel

Bij dit project zijn in een metrostation diverse as-builtmetingen gedaan voor het inpassen (clash-controls) van diverse installaties, zoals de roltrappen in relatie tot de reeds gestorte wanden.

Monitoren woningen tijdens sloop

Bij dit project hebben wij de belendingen gemonitord op barcodelinialen: voorafgaand aan de sloop en vervolgens tijdens het inbrengen van de damwanden voor een bouwkuip. Dat was nodig ook!

Digitaal terreinmodel en hoeveelheidsbepaling puin

Voor dit werk hebben wij met total station en gps ca. 20.000 m3 puin ingemeten en verwerkt tot een digitaal model, waaruit hoeveelheden bepaald konden worden.

Palen opzoeken en inmeten sloopproject

Wij hebben op dit project een sloper geassisteerd bij het opzoeken en inmeten van bestaande palen met gps en total station.

Begeleiding irrigatieproject Afrika

Na een training bij LEOP kon één van onze cursisten met behulp van GPS-metingen kaarten maken van een irrigatiegebied in Mozambique. Wij zorgden voor advies en ondersteuning op afstand.

Metingen aan gletsjer in Zwitserland

Studenten van een Technische Universiteit werden door ons begeleid bij het monitoren van gletsjerbewegingen met behulp van een tachymeter.

Drone luchtfotogrammetrie & Digital Surface Models

Voor het in kaart brengen van grote terreinen zijn drones een uitkomst. Recent hebben wij een gebied fotogrammetrisch in kaart gebracht om ‘duinverstuivingen’ te meten.

Installeren machinebesturing op bulldozers

Voor een klant hebben wij de GNSS-/GPS-machinebesturing van verschillende bulldozers ingeregeld en gekalibreerd met een tachymeter en conventionele GNSS-rover.

Geo-consult bij projecten

Voorkom faalkosten

Als experts op het gebied van geo-informatie geven we u waar gewenst adviezen op het gebied van digitaal kaartmateriaal en het gebruik van datasets met geografische informatie. Door met u mee te denken kunnen we u helpen de juiste keuzes te maken en zo kosten te besparen. U profiteert optimaal van onze expertise wanneer we vroegtijdig bij een project betrokken worden.